Privacyverklaring

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van jou te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet.

Dit is de privacyverklaring van Molhoek-CCT. Ons hoofdkantoor is gevestigd op de Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht. Molhoek-CCT respecteert de privacy van jou als bezoeker van onze website. Om onze activiteiten op onze website goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van jou te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle gegevens die Molhoek-CCT verzamelt als je onze website bezoekt, die je op onze website achterlaat of die je op onze website upload. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens worden verwerkt, waarvoor we jouw gegevens verwerken en welke rechten je hebt.

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij informeren je over eventuele wijzigingen voordat deze in werking treden.

Verwerkte gegevens, doel van verwerkingen en grondslag
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. De gegevens die we verzamelen als je onze website bezoekt, die je achterlaat op onze website of die je op onze website upload, gebruiken we voor de doeleinden en op basis van de wettelijke grondslag zoals hieronder beschreven.

Bezoeken van onze website
Als je onze website bezoekt dan verwerken wij onder meer je IP-adres en gegevens over jouw activiteiten op onze website waaronder je klikgedrag, internetbrowser en apparaat type. Dit doen wij door middel van onder andere cookies. Meer informatie over de werking van cookies, de doeleinden waarvoor wij cookies inzetten en hoe je toestemming voor de geplaatste cookies kan intrekken, vind je onder ‘Cookies’. De voornoemde gegevens gebruiken we om: te analyseren hoe bezoekers deze website gebruiken; en de inhoud van deze website en advertenties op deze website, sociale media of websites van derden af te stemmen op jouw interesses (profilering). We koppelen deze gegevens niet aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, indien bij ons bekend.

Solliciteren via onze website
Als je solliciteert via onze website kunnen wij je vragen de nodige informatie te verstrekken zoals je naam, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en CV. Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de werving- en selectieprocedure binnen Molhoek-CCT.

Wij verwerken je persoonsgegevens in het kader van de hierboven beschreven gerechtvaardigde belangen. Je hebt op grond van met jouw specifieke situatie verband houdende redenen te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen (zie ‘Jouw rechten’ hieronder).

Bewaartermijn
Molhoek-CCT bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang je persoonsgegevens worden bewaard, hangt af van de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en van de geldende wettelijke bewaartermijn. Voor de gegevens die jij hebt gegeven voor je sollicitatie bewaart Molhoek-CCT deze niet langer dan noodzakelijk, tenzij jij toestemming hebt gegeven om deze gegevens langer te bewaren.

Derden
Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij gebruik maken van ondersteunende of aanvullende diensten van derden, zoals IT-leveranciers en leveranciers van recruitmentsystemen. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die hen verplichten je persoonsgegevens afdoende te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies. Molhoek-CCT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Molhoek-CCT verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming. Molhoek-CCT verkoopt je gegevens niet aan derden voor marketing -, verkoop- en andere bedrijfsmatige activiteiten.

Beveiliging
Molhoek-CCT gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van jouw gegevens. Wij treffen voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofd gebruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Jouw rechten
Door contact op te nemen met ons kan je alle rechten uitoefenen die je volgens de geldende privacywetgeving toekomen, waaronder (A) het inzien van je gegevens, (B) het rectificeren van je gegevens, (C) het wissen van je gegevens, (D) het beperken van de verwerking van je gegevens, (E) het recht op gegevensoverdraagbaarheid en (F) het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking.

(A) Recht van inzage
Je mag ons vragen of wij je persoonsgegevens verwerken. Is dat het geval, dan kan je inzage in deze gegevens krijgen in de vorm van een kopie.

(B) Recht op rectificatie
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te rectificeren indien deze onjuist of onvolledig zijn. Op verzoek corrigeren wij onjuiste persoonsgegevens en vullen wij onvolledige persoonsgegevens aan.

(C) Recht op gegevenswissing
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten wissen. Dit betekent dat wij je gegevens dan verwijderen. Het wissen van je persoonsgegevens vindt alleen plaats in bepaalde gevallen, die wettelijk zijn voorgeschreven en vermeld staan in artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bijvoorbeeld wanneer je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verwerkt of wanneer ze onrechtmatig zijn verwerkt.

(D) Recht op beperking van verwerking
Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken. Dit houdt in dat wij de verwerking van je gegevens gedurende een bepaalde tijd opschorten. Omstandigheden die hiertoe aanleiding kunnen geven, zijn onder meer situaties waarin de juistheid van je persoonsgegevens wordt betwist, maar wij enige tijd nodig hebben om de (on)juistheid daarvan te verifiëren. Dit recht betekent niet dat wij je persoonsgegevens niet mogen blijven opslaan. Wij laten je weten wanneer de beperking wordt opgeheven.

(E) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat je ons mag vragen om je persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Op verzoek en indien dit technisch mogelijk is, worden je persoonsgegevens door ons dan rechtstreeks overgedragen aan de andere verwerkingsverantwoordelijke.

(F) Recht van bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je ons kunt vragen om je persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dit geldt alleen als ‘gerechtvaardigde belangen’ de rechtsgrond voor de verwerking vormt (zie ‘Verwerkte gegevens, doel van verwerkingen en grondslag’ hierboven). Als je dit recht uitoefent, verwerken wij je persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden.

Intrekken toestemming
Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je ons toestemming hebt gegeven om jouw sollicitatiegegevens langer te bewaren en je deze toestemming op een later moment toch wilt intrekken. Je kunt daarvoor contact met ons opnemen. Meer informatie over het intrekken van je toestemming voor cookies en vergelijkbare technologieën die wij gebruiken wanneer je onze websites bezoekt, is te vinden onder ‘Cookies’.

Vragen, opmerkingen of klachten
Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze privacyverklaring, kun je gerust contact opnemen met ons. Als je probleem niet naar tevredenheid is opgelost, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.